top of page

När Psykoterapi inte Hjälper - Del 2

Fynd från våra fokusgrupper och hur behandlingsresultat kan förbättras


Återblick

I vårt tidigare blogginlägg sammanfattade vi forskningsresultat om försämring och utebliven effekt i psykoterapi och tittade på potentiella försvårande faktorer i behandling som kan förklara dessa resultat. Nu skulle vi vilja sammanfatta några av våra egna resultat från fokusgruppsintervjuer och titta på rekommendationer om hur behandlingsframgång kan förbättras.


Slutsatser från våra fokusgrupper

Inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet genomförde vi under hösten 2022 fokusgrupper med nuvarande och tidigare patienter i psykoterapi. Vi frågade dem om deras erfarenheter av behandling, inklusive potentiella svårigheter, med ett särskilt fokus på hemuppgifter, och identifierade tre viktiga hindrande faktorer som är relevanta för psykoterapi i allmänhet. För det första nämnde patienter, att de ofta inte insåg syftet med vissa övningar i psykoterapi, vilket minskade deras motivation, engagemang och följsamhet. Terapeuten förklarade ofta inte tillräckligt detaljerat, enligt patienterna, varför vissa uppgifter var nödvändiga och vilka fördelar de hade. För det andra, även om terapeuten gav en motivering till övningarna, kändes de ofta för betungande eller tråkiga, och patienterna fann inte tillräckligt med tid eller energi för att genomföra dem mellan sessionerna. Och slutligen rapporterade patienter också att de inte fick tillräckligt med feedback om sina behandlingsframsteg. De efterfrågade mer djupgående feedback om vad de gjorde bra och hur de kunde förbättras, vad uppgiften var bra för och hur det relaterar till andra delar av terapin. En sådan utvärdering skulle kunna ge patienterna en bättre känsla av deras behandlingsframsteg och sätta de olika uppgifterna i ett sammanhang, vilket skulle öka deras motivation i framtiden.
Rekommendationer och hur vi i Zeeds arbetar med följsamhet

Rozental (2016) rekommenderar kontinuerlig övervakning av patienternas symtom som en potentiell åtgärd för att lindra försämring och förbättra behandlingsutfall. Att använda regelbundna självrapporterande symtommått för att följa patienters framsteg (eller icke-framsteg) skulle göra det möjligt för terapeuter att upptäcka och reagera om en patient avviker från den förväntade behandlingsbanan. Utifrån är det sedan möjligt att modifiera eller intensifiera behandlingen för att möta patienternas behov och individuella problem. Lambert et al (2002) fann att patienter som genomförde veckovisa åtgärder för sina symtom försämrades i lägre takt (15,2 %) än patienter som inte övervakades (23,2 %). Denna siffra förbättrades ytterligare (8,5 %) när behandlare också fick rekommendationer om hur behandlingen kunde anpassas baserat på övervakningen (Whipple et al, 2003). Intressant nog påverkade kontinuerlig symtommätning inte förbättringsgraden för de som svarade väl på behandling (Lambert et al, 2002). Följaktligen verkar övervakning vara en metod som särskilt gynnar patienter som försämras eller inte svarar på behandlingen. Detta tillvägagångssätt kan implementeras i form av en stegvis vårdmodell där patienter som visar tidiga tecken på utebliven respons eller försämring får mer intensiva interventioner, medan de som förbättras arbetar med en mindre resursintensiv behandling (och tid) och släpps efter kliniskt signifikant förbättringar har uppnåtts. Det lyfter fram vikten av att individualisera behandlingsinnehållet efter patienternas behov och preferenser, till exempel inom ett modulärt behandlingsprogram (för mer om detta, se avsnittet om individualisering av behandling i vårt blogginlägg "Varför Vi Behöver Digitala Verktyg I Psykoterapi - Del 1" ).Vi på Zeeds följer denna rekommendation genom att inkludera ett regelbundet, kort symtomövervakningsformulär i vår applikation (PHQ-2, Kroenke et al, 2003), som patienterna uppmanas att fylla i, i genomsnitt vid var femte inloggning. Data från dessa mätningar skickas till terapeuternas dataportal i realtid och plottas mot tid och patienternas aktivitetsnivåer. På så sätt kan terapeuter följa patienternas framsteg under behandlingen i realtid och även dra paralleller mellan patienternas symtom och utförda beteenden.

Dessutom gör vårt mobila, appbaserade format och användarvänligheten, Zeeds till ett användbart verktyg för att hjälpa patienter att implementera de kunskaper och färdigheter som lärts under behandlingssessioner i vardagen så att de kan användas i svåra situationer (genom att hjälpa dem att övervinna känslan av att ha fastnat mellan att veta vad som nämns ovan). Det beror på att en stor del av övningarna inom KBT bygger på att ersätta negativa reaktioner med adaptiva beteenden eller tankemönster, vilket kräver att man byter ut gamla vanor eller bygger nya sådana. För detta är det nödvändigt att föra de adaptiva åtgärderna så nära den relevanta, problematiska situationen som möjligt för att stödja vanebildning (Lally och Gardner, 2013). Med en mobil lösning kan patienterna utföra övningarna exakt vid den tidpunkt då de behövs som mest (t.ex. kort andningsövning i en ångestframkallande situation) och påminna sig själva om de olika stegen och strategierna relaterade till deras "positiva" beteenden på plats.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det för närvarande endast lite forskning som tittar på fall där psykoterapi inte har någon eller till och med negativa effekt. De få studier som behandlar dessa frågor verkar dock indikera att dessa resultat är relativt vanliga, där 5-10 % av patienterna som försämras under behandlingen och ungefär hälften av patienterna inte visar förbättringar i slutet av behandlingen och faller tillbaka till gamla mönster på lång sikt. Därför bör forskningen fokusera mer på att undersöka möjliga orsaker till varför psykoterapi endast hjälper cirka 50 % av patientpopulationen och utifrån det förbättra nuvarande behandlingsmetoder och protokoll. Med utgångspunkt i resultaten som vi sammanfattade ovan verkar det troligt att kontinuerlig symtomövervakning, individualisering av behandling och övningar som är lätta att implementera har potential att mildra försämring av behandling och förbättra behandlingsresultat.


Om du vill ta del av liknande material framöver, så prenumerera då gärna på vårt nyhetsbrev!

Referenser:

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2003). The Patient Health Questionnaire-2: validity of a two-item depression screener. Medical care, 1284-1292.

Lally, P., & Gardner, B. (2013). Promoting habit formation. Health psychology review, 7(sup1), S137-S158.

Lambert, M., Whipple, J. L., Vermeersch, D. A., Smart, D. W., Hawkins, E. J., Nielsen, S. L., & Goates, M. (2002). Enhancing psychotherapy outcomes via providing feedback on client progress: A replication. Clinical Psychology & Psychotherapy, 9(2), 91-103.

Rozental, A. (2016). Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy : Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events (PhD dissertation, Department of Psychology, Stockholm University). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-135382

Rozental, A., Kottorp, A., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Negative effects of psychological treatments: An exploratory factor analysis of the Negative Effects Questionnaire for monitoring and reporting adverse and unwanted events. PLoS ONE, 11(6), e0157503.

Whipple, J. L., Lambert, M. J., Vermeersch, D. A., Smart, D. W., Nielsen, S. L., & Hawkins, E. J. (2003). Improving the effects of psychotherapy: The use of early identification of treatment failure and problem-solving strategies in routine practice. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 59-68.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page