top of page

Varför Vi Behöver Digitala Verktyg I Psykoterapi - Del 1

Nuvarande utmaningar I. : Följsamhet till hemläxor och kompetensöverföring


Nya Trender

Under de senaste decennierna har medvetenheten och diagnostiseringen av psykisk ohälsa ökat, vilket innebär att antalet personer som söker hjälp för psykiska problem har ökat markant. Tillgången till vård tycks dock inte spegla denna utveckling, vilket resulterar i en oroande brist på terapeutiska tjänster i de flesta länder.

Samtidigt verkar digitalisering och teknisk utveckling vara en ostoppbar process över hela världen. Som en följd av detta flyttas olika produkter och tjänster – inklusive psykoterapi – till digitala plattformar eller används i kombination med digitala verktyg, i syfte att effektivisera deras användning och administration. Men eftersom spektrumet av möjligheter för hur man kan använda teknik är så brett är det svårt att testa och utvärdera i vilken utsträckning det är rimligt att använda digitala lösningar istället för analoga, och när det bara är ett mer komplext sätt att uppnå detsamma.

För att ta itu med denna fråga i relation till psykoterapi skulle vi vilja publicera en tvådelad bloggserie om "Varför behöver vi digitala verktyg i psykoterapi". I detta första inlägg beskriver vi fyra utmaningar inom psykoterapi som potentiellt skulle kunna hanteras mer effektivt med digitala istället för analoga verktyg. Och i det andra inlägget – som kommer snart – kommer vi att dyka djupare in i forskningsresultaten om digitaliseringen av en viss behandlingsmodul, nämligen beteendeaktivering.

Utmaningar inom psykoterapi

Baserat på våra erfarenheter inom fältet och en granskning över vetenskaplig litteratur samlade vi - en icke uttömmande - lista över aktuella utmaningar inom psykoterapi, där digitala lösningar skulle kunna vara ett meningsfullt substitut eller komplement för att öka effektivitet och kvalitet på psykologisk behandling: (1) Följsamhet till hemläxor (2) Kompetensöverföring (3) Personaliserad behandling och (4) Väntelistor.


Hemläxeproblemet

En nyligen genomförd granskning av flera metaanalyser om förändringsprocesser inom kognitiv beteendeterapi identifierade hemuppgifter, tillsammans med patient-terapeut-allians, som en av de processer under sessionen med starkast effekt på utfallsmått, med signifikanta små till medelstora effektstorlekar ( Kazantzis et al., 2018). Andra studier visar dock trots det att uppskattningsvis 50 % av ungdomar (Gaynor et al. 2006) och 20-50 % av vuxna inom behandling inte alls eller endast delvis utför sina hemläxor (Helbig och Fehm 2004; Kazantzis et al. 2005). Orsakerna är många, och kan vara både interna eller externa till sin natur. Interna patientfaktorer är sådana som attribueras till individuella faktorer (t.ex. brist på motivation för förändring när en är ställd inför negativa känslor, ett behov av att se omedelbara resultat, ignorering av vikten eller bristen på kunskap om logiken i läxor, Gaynor et al. 2006; Garland och Scott 2002; Leahy 2002). Externa faktorer inkluderar penna- och pappersformat, brist på instruktioner samt misslyckande med att planera för miljömässiga hinder (Bru et al. 2013; Garland och Scott 2002; Williams och Squires 2014).

Även om studier har funnit en hög heterogenitet när när det kommer av internetbaserade interventioner (t.ex. Melville et la, 2010), har digitala lösningar flera fördelar jämfört med pappers- och pennövningar som - när de är korrekt implementerade - har potentialen att stödja patienters följsamhet till hemläxor. För att nämna några sådana fördelar har vi sammanställt en lista (baserat på Tang och Kreindler, 2017):


  • Digitala hemläxor öka patients följsamhet och motivation till hemläxor genom att ge patientens direkta feedback om deras behandlingsframsteg genom att visa slutförandegraden av patientens övningar. Detta kan hjälpa dem att se även små förbättringar i sina symtom och ge dem en känsla av prestation och kontroll över sin förändringsprocess.

  • Digitala former av psykoedukativa uppgifter kan också göra information mer tillgänglig och portabel. Dessutom kan patienter förlita sig på kurerat och validerat onlineinnehåll istället för att försöka navigera genom djungeln av mer eller mindre pålitliga inlägg om mental hälsa på internet.

  • Övervakning av patientdata i realtid av terapeuten (t.ex. på en onlineplattform) kan också vägleda och möjliggöra mer fokuserade terapisessioner eftersom terapeuter i förväg kan förbereda vilka aspekter av deras patients upplevelser och beteenden som behöver diskuteras i sessionen.

  • Och slutligen gör mobila läxuppgifter det också enkelt att införliva uppgifterna i sin vardag. De kan slutföra övningarna exakt i det ögonblick de är mest relevanta (t.ex. när de loggar beteenden eller känslor) vilket ger mer giltig information om deras nuvarande tillstånd men också stödjer snabbare inlärning.


Kompetensöverföring

Hur hemläxör lämpligast integrerats i vardagen är också viktiga faktorer när man överväger hur de färdigheter som praktiserats under psykoterapi kan överföras till vardagen. Både integrationen mellan terapitillfällen men också efter avslutad behandling, då patienterna återgår till sin vanliga vardag, utan terapeutiskt stöd.

Det är uppenbart att dessa övningar i allmänhet spelar en avgörande roll för att tillämpa kognitiva, emotionella och interpersonella färdigheter i relevanta situationer (och inte bara när terapeuten påminner om det). Men formatet på hemuppgifter kan också underlätta eller försvåra denna kompetensöverföring. Det verkar rimligt att anta att ju närmare läxuppgifterna är till de faktiska händelserna i patientens vardag, desto mer sannolikt är det att de kommer att utföra dessa även efter avslutad behandling. Detta beror på att färdigheter och kognitiva eller beteendemässiga handlingar - såsom omvärdering av en situation eller acceptans av tankar som bara tankar - binds till de relevanta situationerna, där situationen blir en signal för handlingen, som det beskrivs i olika beteende- och vanebildningsteorier (t.ex. Garnder och Rebar, 2019). Mobila lösningar för kompetensinlärning skulle kunna göra det möjligt för patienter att utföra flera snabba och enkla uppgifter på språng och i de ögonblick då de är mest relevanta. Däremot har pappersblanketter inte samma förutsättningar för situationen flexibilitet, vilket gör dem svårare att utföra var som helst och när som helst.


Sammanfattning

Den senaste tidens trender inom psykiskologisk behandling och digitalisering gör det både nödvändigt och möjligt att införliva digitala lösningar i psykoterapi. Mobila verktyg verkar ha en stor potential för att underlätta förvärvande av färdigheter, under och efter behandling. Detta delvis eftersom att de kan öka följsamhet och underlätta inlärning och vanebildning av psykoterapeutiska hemläxor.


Håll utkik för nästa inlägg i vår bloggserie! Följ vårt nyhetsbrev (link) om du vill hålla dig uppdaterad med våra inlägg.


Är du intresserad av att se vår lösning? Boka en demonstration här.18 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page