top of page

Vanliga svårigheter med att arbeta med värderingar i KBT

Uppdaterad den 12 April 2023

Att arbeta med patientens värderingar i KBT, kan ha många fördelar. Värderingar är inte syndromspecifika, och kan hjälpa till med både behandlingsutfall som motivation i behandling. Värderingar är en vanlig del av det som kallas för tredje vågens KBT - och tar specifikt inspiration från Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Värderingar kan vara värdefulla komponenter i behandlingar, men är inte alltid lätt att få till.

Vad är värderingar?

Värderingar kan definieras som specifika områden i livet som en person finner meningsfullt att engagera sig i. Termen “värderad riktning” - vanligt inom ACT -  kan därmed definieras som en persons konsekventa beteendemässiga agerande inom områden som en person känner meningsfullhet att engagera sig i. Värderingar har två centrala komponenter. Grad av viktighet, samt engagemang. Vissa värderingar kan vara väldigt viktiga för en person, samtidigt som deras grad av engagemang i värderingar är väldigt låg. Men värderingar kan också vara mindre viktiga, även om det beteendemässiga engagemanget är stort. När man arbetar med värderingar vill man därmed försöka få patienter att engagera sig i beteenden som linjerar sig väl med vad de finner viktigt i livet.

 

Värderingar skiljer sig från mål då de aldrig kan uppnås, medan mål har kvantitativa mätvärden som kan uppnås och därefter checkas av. Värderingar är också positivt formulerade, och inte fokuserade på symtomreduktion.

Motstånd mot att arbeta med värderingar

Tre olika typer av svårigheter kan uppkomma när man arbetar med värderingar.

 

 1. Värderingarna är socialt styrda

  Vissa patienter kan ha svårt att identifiera individuella värderingar, men ha enkelt att definiera värderingar i termer av omgivningens påtryckningar. Det är viktigt att säkerställa att värderingarna så långt som möjligt är intrinsiskt orienterade.
   

 2. Det är svårt att rangordna värderingar

  Vissa patienter kan ha svårt att särskilja närliggande värderingar kopplat till den akuta problematiken, från bredare värderingar inom större livsområden. För sådana patienter kan det vara värdefullt att börja arbeta med värderingar som är mer lokala för den nuvarande problematiken, för att över tid arbeta med bredare värderingar om större livsmål.

   

 3. Värderingarna går emot syftet med behandlingen

  Generellt är alla patienters värderingar valida, och människor är i regel pro-socialt orienterade. Det kan dock komma tillfällen då värderingarna går emot syftet med behandlingen, eller tydligt går emot psykologens eller det bredare samhällets vedertagna normer om vad som är funktionellt beteende. Det här kan vara ett viktigt underlag att inkludera i fallkonceptualiseringen. Ofta finns en underliggande motivation värd att utforska.

Är du nyfiken på att arbeta mer struktuerat med värderingar i KBT? Hör av dig till oss, så kan vi hjälpa dig.

Referenser
O'Donohue, W. (2009). Kognitiv beteendeterapi: Tillämpa empiriskt stödda tekniker i din praktik (2).John Wiley Sons Inc.

Vi kan hjälpa dig att genomföra en enkel och effektiv behandling. Klicka här för att boka en gratis demo!

bottom of page