top of page

Så kan du arbeta med värderingar i KBT

Uppdaterad den 12 April 2023

Att arbeta med patientens värderingar i KBT, kan ha många fördelar. Värderingar är inte syndromspecifika, och kan hjälpa till med både behandlingsutfall som motivation i behandling. Värderingar är en vanlig del av det som kallas för tredje vågens KBT - och tar specifikt inspiration från Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Vad är värderingar?

Värderingar kan definieras som specifika områden i livet som en person finner meningsfullt att engagera sig i. Termen “värderad riktning” - vanligt inom ACT -  kan därmed definieras som en persons konsekventa beteendemässiga agerande inom områden som en person känner meningsfullhet att engagera sig i. Värderingar har två centrala komponenter. Grad av viktighet, samt engagemang. Vissa värderingar kan vara väldigt viktiga för en person, samtidigt som deras grad av engagemang i värderingen är väldigt låg. Men värderingar kan också vara mindre viktiga, även om det beteendemässiga engagemanget är stort. När man arbetar med värderingar vill man därmed försöka få patienter att engagera sig i beteenden som linjerar sig väl med vad de finner viktigt i livet.

 

Värderingar skiljer sig från mål då de aldrig kan uppnås, medan mål har kvantitativa mätvärden som kan uppnås och därefter checkas av. Värderingar är också positivt formulerade, och inte fokuserade på symtomreduktion.

7 enkla steg för att tydliggöra en patients värderingar i KBT

Att arbeta med värderingar kan man göra flexibelt, men till en början kan man följa några enkla steg.

1. Skapa distans från sociala regler


Beteenden som är regelbundna är i regel mindre belönande än de beteenden som är naturligt belönande. Många olika typer av regler kan ha socialt regelstyrda belöningar, som att belönas i termer av prestige, socialt kapital, eller monetärt. Belöningarna är därmed externa i relation till beteendet. Andra former av beteenden är intrinsiskt belönande, och är till större grad belönande i sig. Detta är beteenden patienten hade utfört om de hade fått välja fritt. Det är hjälpsamt att tydliggöra den här distinktionen för patienter.

2. Definiera värderingar


Därefter kan värderingar som koncept introduceras. Där kan man ta upp koncept som skillnaden mellan värderingar och mål, och hur mål relaterar till värderingar. Mål kan ses som delsteg vars syfte är att linjera sig med patientens värderingar.

3. Definiera personliga värderingar

Därefter kan patienten dirigeras i att identifiera vad han/hon finner meningsfullt inom större livsområden. Det är vanligt att man inte har tänkt mer än ytligt på sådana frågor. Målet är att definiera konkreta värderingar inom dessa livsområden.

 

4. Välja viktighet av värderingar
 

När personliga värderingar är definierade får patienten möjlighet att välja några värderingar som känns särskilt meningsfulla. Här är det viktigt att inte fokusera på anledningar, eller en rational för val. Detta kan lätt leda in i sociala regler som anledningar för beteendet, vilket är kontraproduktivt mot syftet att styra beteenden mot värderingar. Ett enkelt sätt att välja värderingar är att rangordna viktigheten från 1-10 för vardera värdering.

 

5. Välja linjering till värderingar

Efter att värderingar har rangordnats i form av hur viktiga dessa är, kan patienten guidas i att visualisera en nuvarande diskrepans avseende hur aktiva dessa värderingar är just nu. Syftet är inte att skuldbelägga patienten, utan att visualisera för patienten vilka områden som har potential att aktiveras ytterligare. Detta kan enkelt göras genom att låta patienten rangordna sin nuvarande linjering till vardera värdering, från 1-10.

 

6. Välja omedelbara mål i linje med värderingar

När ovan steg är utförda kan patienten guidas i att bryta ner vissa värderingar i konkreta beteendemässiga mål som är i linje med viktiga värderingar som patienten just nu inte manifesterar aktivt. Ett större mål, kan exempelvis brytas ner i tre konkreta beteendemässiga delmål som är konkreta, observerbara och specifika. De är också tydligt linjerade med mer övergripande mål, och viktiga värderingar.

 

7. Välja beteende som linjerar sig med omedelbara värderingar

I det sista steget får patienten i uppgift att utföra dessa konkreta beteenden mellan sessionerna. Som terapeut guidar man implementeringen och problemlösningen av konkreta beteenden som linjerar sig väl med viktiga värderingar. Över tid, kan dessa beteenden öka i både frekvens och komplexitet, samtidigt som patienten breddar sin beteenderepertoar över bredare livsområden.

Att arbeta med värderingar i KBT kan vara hjälpfullt för många olika typer av patienter. Forskning visar att det kan integreras väl in i många olika typer av behandlingsprotokoll, men det kan också vara en värdefull komponent att arbeta fokuserat med, i linje med ett beteendeaktiveringsprotokoll, för rätt patientprofil. 

 

Vi har byggt vårt system för att optimera den här processen både för patient och psykolog. Kontakta oss så visar vi dig gärna hur vi kan hjälpa till.

Referenser
O'Donohue, W. (2009). Kognitiv beteendeterapi: Tillämpa empiriskt stödda tekniker i din praktik (2).John Wiley Sons Inc.
bottom of page