top of page

Så skapar du bättre mål för din patient inom KBT

Uppdaterad den 27 februari 2023

En central del av kognitiv beteendeterapi (KBT) är fallformuleringen. Syftet med fallformuleringen är att patient och psykolog ska ta fram en gemensam modell för patientens problem, och hur behandlingen ska anpassas för den specifika patienten. Det sista steget är att sätta behandlingsmål. Att sätta upp bra mål är viktigt för att patienten ska bli motiverad att slutföra sin behandling.

Vad är behandlingsmål i KBT?

Syftet med behandlingsmål är att skapa konkreta måttstockar för vad som räknas som ett framgångsrikt resultat i behandlingen. Behandlingsmål bör sättas upp i samverkan och anpassas till patientens livssituation. Den teoretiska analysen av terapeuten vävs in och sätts i sammanhang till de patientspecifika önskemålen. Målen är mätbara och specifika, och kan utvärderas i slutet av terapin, för att omvärdera fallkonceptualiseringen.

Enkla tips för målsättning inom KBT

1. Skapa mål med olika tidshorisonter

I början av terapin är ett centralt syfte att förmedla hopp om att patienten kan förändra sin situation. Ett bra sätt att få patienten att uppleva att denna förändring är möjlig är att sätta upp kortsiktiga mål som patienten kan uppnå relativt snabbt. Dessa mål bör kunna uppnås under de första behandlingssessionerna. Samtidigt bör mål sättas för behandlingens slut, och efter en längre tid efter avslutad behandling. Tidiga mål kan handla om symtomminskning och återgång till vanliga aktiviteter, medan längre mål kan fokusera på vidmakthållande och personlig utveckling.

2. Formulera mål med SMART-metoden

Ett SMART mål är:

  • Specifikt. Det beskriver ett resultat som kan definieras.

  • Mätbart. Det är möjligt att verifiera för en tredje part att målet har uppnåtts. Det är möjligt att observera och mäta graden av måluppfyllelse.

  • Uppnåeligt. Målet är realistiskt utifrån patientens situation.

  • Relevant. Målet är förknippat med patientens problem och personliga förhoppningar om behandlingen.

  • Tidsbundet. Målet är begränsat till en viss tidsperiod.

Fördelen med att sätta specifika, mätbara och tidsbundna mål är att de enkelt kan utvärderas, både på lång och kort sikt. Detta gör patientens utveckling lättare att visualisera. Det gör det också lättare att genomföra åtgärder om behandlingen inte för patienten närmare hans/hennes mål.

3. Skapa både negativa och positiva mål

Under fallkonceptualiseringen bör patientens problem och symtom listas konkret. Det är naturligt att minskningen av dessa problem ses som ett mål i sig. Det är dock inte alltid möjligt eller föredraget att alla symtom ska försvinna, som det huvudsakliga behandlingsmålet. Det kan vara lika viktigt att formulera positiva behandlingsmål som handlar om vad patienten vill göra i sitt liv, som frånvaro av symtom.

Vill du ha hjälp med att vägleda din patient genom behandlingen på ett motiverande sätt? Boka en demonstration av vårt verktyg Zeeds, så kan vi visa hur vi kan hjälpa dig.

Vi kan hjälpa dig att genomföra en enkel och effektiv behandling. Klicka här för att boka en gratis demo!

bottom of page