top of page

Varför gör inte mina patienter sina uppgifter i KBT?

Uppdaterad den 27 februari 2023

Syftet med läxor i kognitiv beteendeterapi (KBT) är att patienter ska få möjlighet att öva på färdigheter som presenteras i terapirummet, och är en viktig del av den terapeutiska processen. Forskning visar att följsamhet till uppgifter är associerat med positiva behandlingsutfall. Trots detta upplever många patienter svårigheter att utföra sina uppgifter. Här är några vanliga orsaker till att patienter inte slutför sina uppgifter.

undraw_Solution_mindset_re_57bf.png

Vad är hemuppgifter i KBT?

En hemuppgift i KBT kan beskrivas som en specifik terapeutisk aktivitet som diskuteras i en session, och  är tilldelad att utföras och dokumenteras av patienten inför nästa session. Inom ramen för denna definition kan psykologer arbeta på olika sätt med att utforma uppgifter. Uppgiften kan vara relativt standardiserad som en del av ett behandlingsprotokoll. Uppgifter kan också bara skapas som ett muntligt avtal.

Följer patienter hemuppgifter i KBT?

Att mäta följsamhet i KBT är komplicerat. Detta eftersom en hemuppgift har både en kvalitativ och kvantitativ komponent. Läxor kan utföras utan att bidra till patientens förbättring. Kvantiteten på kan alltså vara god men kvaliteten av utförandet är lågt. Å andra sidan kan en patient kvantitativt utföra få uppgifter, men de uppgifter som utförs bidrar till bättre resultat. Det kan bero på att patienten gör de uppgifter som är relevanta för patientens problem. Därför behöver man mäta både kvaliteten på uppgifterna, vid sidan av frekvensen av utförande. Det gör att det inom forskningen är svårt att definitivt säga hur väl patienterna överlag följer sina uppgifter. En uppskattning av följsamhet i KBT är att cirka 50 % av patienterna fullföljer eller delvis utför relevanta uppgifter. Orsakerna kan delas in i externa eller interna skäl.

Orsaker till att patienter inte utför sina uppgifter

Yttre skäl för att inte utföra uppdrag

Externa skäl för att inte utföra uppgifter  har att göra med ​patientens miljö. Här är några skäl som nämns i forskning:

  • Brist på hinderplanering. När en uppgift ges till en patient är det rimligt att anta att ett brett spektrum av situationer kan göra det svårt för patienten att utföra uppgiften. Att inte planera för hinder i förväg kan öka sannolikheten för att patienten inte kommer att utföra uppgifter alls.

  • Arbetsuppgifterna upplevs ta mycket tid att utföra. Detta har ofta nära samband med att arbetsuppgifterna upplevs som komplicerade.

  • Otillräckliga instruktioner. En vanlig anledning till att uppgifter inte utförs är för att patienten helt enkelt inte förstår syftet med uppgiften. Det kan bero på att antingen ingen motivering ges för uppgiften eller att syftet inte uppfattas som giltigt av patienten.

  • Analoga format för uppgiften. Vissa patienter kan ha svårt att hantera pappersblanketter. Papper måste förvaras och är svåra att bära med sig för att notera något viktigt när det händer.

Interna anledningar att inte utföra hemuppgifter i KBT

Interna skäl för att inte slutföra uppgifter har att göra med patientens tankar eller beteenden relaterade till uppgifter. Här är några skäl som nämns i forskning:

 

  • Hemuppgifter innehåller ofta långsiktiga belöningar. Att utföra en uppgift är ofta teoretiskt nära relaterat till att uppleva kortvariga obehag. Obehaget uppstår i grunden av att patienten konfronteras med negativa känslor när de utmanar olika former av invanda mönster. Belöningen för detta beteende är  för det mesta något som sker kumulativt och i små steg över flera sessioner, och därför kan det initiala utförandet vara obehagligt för patienten. 

  • Symtomminskning kan minska incitamentet att fortsätta utföra uppgifterna. Med tanke på att patienter ofta initialt är motiverade att minska sina symtom kan det framgångsrika utförandet av uppdrag ha en initialt positiv återkopplingsslinga eftersom symtomen initialt kan minska. Även om detta är positivt, kan detta också minska den naturliga förstärkningen i utförandet av uppgiften, vilket är viktigt att planera för.

Vill du se hur man skapar genomgående bra hemläxor? Läs vår relaterade artikel om hur du håller din patient motiverad för behandling.

Vi kan hjälpa dig att genomföra en enkel och effektiv behandling. Klicka här för att boka en gratis demo!

bottom of page